מקורות

בכתות אין מקום לחשיבה עצמית, רואים רק דרך המשקפיים של הקבוצה. בנוסף בכתות מדגישים שהאמת היא בלעדית להם ושרק המקורות שלהם הם אמת. בשונה מכתות אני מזמין אותך לקרוא וללמוד מכל מקור לימודי גם מה שאינו רשום כאן, ומידע זה לפתח דעה משל עצמך לפי ראות עינייך.

סרטים

קישורים

ספרות

  • דוח כתות בישראל של משרד הרווחה משנת 2011
  • תעסה-גלזר, מ’ (1987). דוח הוועדה הבינמשרדית לבדיקת נושא ה’כתות’ (‘קבוצות חדשות’) בישראל. ירושלים.
  • אמיר, ש’ (1992) האיום בחופש: דרכי השפעה של כתות. תל-אביב: פפירוס, אוניברסיטת תל-אביב.
  • גרין, ד’ (1986). “מומרים בעל כורחם? – תופעת הכתות בעולם המערבי ובישראל”. פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, שנתון תשמ”ו – 1986. ירושלים: הוצאת הספרים של הסתדרות המורים בישראל.
  • זהר, ג’ (1992). האושר אין לו סוף: על תופעת הכתות המיסטיות, הקבוצות החדשות והמרתונים הפסיכולוגיים בישראל. תל-אביב: הוצאת סער.
  • ליבליך, מ. (2009) האדם שבקצה האגו: פסיכולוגיה טרנספרסונלית: מפגש בין מזרח למערב. ירושלים: הוצאת כתר.
  • פופר, מ’ (1998). מנהיגות כריזמטית ואובדן הזהות העצמית. תל-אביב: רמות.

Cults books

1. Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of ‘brainwashing’ in China, by Robert Jay Lifton (Chapter 22)

2. Cults Inside Out: How People Get In and Can Get Out, by Rick Alan Ross (Chapters 4-6)

3. Combating Cult Mind Control: The #1 Best-selling Guide to Protection, Rescue, and Recovery from Destructive Cults, by Steven Hassan

4. Cults in Our Midst: The Continuing Fight Against Their Hidden Menace, by Margaret Thaler Singer

5. Snapping: America’s Epidemic of Sudden Personality Change, 2nd Edition, by Flo Conway and Jim Siegelman

6. Holy Terror: The Fundamentalist War on America’s Freedoms in Religion, Politics, and Our Private Lives, by Flo Conway and Jim Siegelman